Algemene Voorwaarden Balance-4you

Algemene Voorwaarden

Balance-4You hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten en behandelingen.

 

1 Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt onder “Therapeut” verstaan Anita Ferwerda, eigenaresse van Balance-4You, opgeleid als voetreflex Plus therapeut (3 jarige HBO opleiding) bij Total Health Academy.
1.2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan: degene die de therapeut opdracht geeft tot een behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan: diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en therapeut.

2 Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de therapeut tot behandeling.
2.2 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. De therapeut masseert niet bij hartklachten, koorts, open wonden en besmettelijke huidaandoeningen. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw huisarts.

3 Toestemming
3.1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelovereenkomst toestemming daartoe aan de therapeut.
3.2 De therapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt. Voor minderjarige is dit wettelijk verplicht, volgens de wet AVG. Er moet voor iedere behandeling van een minderjarige een toestemmingsformulier ondertekend worden door beide ouders.

4 Informatie
4.1 De cliënt dient de therapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is.

5 Tarieven en zorgverzekering
5.1 De Tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.2 De behandelingen van Balance-4You worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 De cliënt rekent na het consult direct contant of per betalingsverzoek af, tenzij vooraf anders is afgesproken.
6.2 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, inclusief BTW op het door Balance-4You aangewezen bankrekeningnummer.
6.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Balance-4You is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Balance-4You is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buiten gerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

7 Annulering
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de therapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de therapeut het tarief van de behandeling geheel in rekening brengen.

8 Aansprakelijkheid
8.1 De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen of andere problemen van de cliënt. De therapeut begeleid uitsluitend in datgeen waarvoor de cliënt de therapeut bezoekt.
8.2 De therapeut stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de cliënt.
De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
8.3 De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
8.4 De cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de therapeut en cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
8.5 De cliënt blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en het beloop van de klachten waarvoor hij/zij bij de therapeut in behandeling is.

9 Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de therapeut, meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeut. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot NIBIG.

10 Verwijzingen
12.1. De therapeut behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis naar de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Anita Ferwerda
Eigenaresse Balance 4You, praktijk voor voetreflexplus

Noetselerweg 24

7441 CC Nijverdal

06 53986737
info@balance-4you.nl

KVK: 81567677